سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – گروه الکترونیک، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

هدف از ارائة این مقاله آشکارسازیِ هدف در صحنه با تبدیلِ بهینة فضای رنگ هدف و زمینه است. فضای رنگ تصویر به یک فضای جدید با استفاده از الگوریتم هایِGA و PSOتبدیل می شود بنحوی که الگوهای یادگیری هدف و زمینه به بهترین کاراییدر جداسازی برسند . برای ارزیابیِ جداسازی از معیارِ خوشه بندی استفاده می شود. فضای تبدیلِ رنگِ بهتر منجر به ایجاد دو خوشة
هدف و غیرِهد فِ فشرده و دور از هم می شود که به عنوان تابع برازشِ الگوریتمهایِ جستجو استفاده می شود. در فضای جدیدِ بدست آمده تابع توزیع گوسیِ هدف و غیرِهدف بدست می آید و با استفاده از طبقه بند بیز تعیین هدف از غیرِ هدف ممکن می شود. با استفاد ه از روش پیشنهادی هدف از زمینه در ردیابی گلایدر بخوبی جدا می شود و فاصلة الگوهای آزمون از زمینه نسبت به فضای اولیة ٢٨ %بهتر میشود.