سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمودنیا – مجتمع دانشگاهی هوافضا- مرکز تحقیقات فضایی
مهران مهدی آبادی –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله توسعه روش کشف و تعیین خرابی مبتنی بر شبکه عصبی برای عملگر چرخ عکسالعملی ماهواره میباشد. روش پیشنهادی طی دو مرحله کشف و تعیین نوع خرابی، به تشخیص خرابیمیپردازد. برای ارزیابی سیستم تشخیص خرابی، روش ارایه شده بر روی عملگر چرخ عکسالعملی زیر سیستم تعیین و کنترل وضعیت، توسعه و پیاده سازی شده است. در مرحله کشف خرابی ا ز شبکه عصبی پیش خور دارایتاخیر زمانی با روش یادگیری انتشار بازگشتی به منظور مدلسازی رفتار دینامیکی چرخ عکسالعملی استفاده شده است. همچنین از سه شبکه عصبیMLPساده برای مدل کردن سه حالت خرابی در یک چرخ عکس العملی استفاده شده است. در نهایت در مرحله تعیین نوع خرابی از یک شبکه عصبیMLP ساده با چهار ورودی و یک خروجی، جهت تعیین وکلاسهبندی نوع خرابی استفاده شده است