سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر رحیمی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تبریز
مرتضی همایون صادقی – استادیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
محمد محجوب جهرمی – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه روش هندسی برای آشکارسازی و جداسازی (شناسایی نوع) عیب در سیستم های دینامیکی با ورودی و خروجی های چندگانه می باشد. به منظور اعتبار بخشی، عیب یابی یک قاب با استفاده از این رویکرد انجام و نتایج حاصله از عیب یابی در حالات دو وروددی – دو خروجی و یک ورودی – یک خروجی و همچنین در فضاهای معین و احتمالی با هم مقایسه شده است. در این رویکرد ابتدا شبیه ساز مورد نظر در حالات سالم و معیوب (به تفکیک نوع عیب) با استفاده از روش های پارامتری مدل سازی می شود (شناسایی سیستم)، سپس درحالت مجهول (کاری) بامقایسه فاصله نقطه کاری تا مدل های ساختهشده قبلی، آشکارسازی و جداسازی عیب به صورت همزمان متناظر با کوتاه ترین فاصله انجام می شود. به عبارت دیگر، تشخیص سالم یا معیوب بودن سیستم همراه با تعیین نوع عیب رخ داده، صورت می پذیرد. شناسایی سیستم با بکارگیری مدل ARX، درحالت یک ورودی – یک خروجی و مدل VARX در حالت دو ورودی – دو خروجی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عیب یابی در حالت دو ورودی – دو خروجی بهنحو مناسب و مطلوبانجام و نسبت به حالت یک ورودی – یک خروجی نتایج دقیق تری حاصل شده است. همچنین، نتایج حاصله در فضای احتمالی با خطای کمتری نسبت به فضای معین همراه است.