سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدی – دانشگاه اصفهان، دانشکد هی فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
آرش گلی باغ مهیاری – دانشگاه شیراز
علی ناظری – مجتمع فولادمبارکه

چکیده:

هم گام با پیشرفت صنایع فولادسازی در جهان، کاربرد پرداز شتصویر و سیست مهای استنتا ج فازی نیز در کنترل کیفیت محصولات تولیدی، توسعه یافته است. در این مقاله محل وقوع عیوب به کمک روش های شکل شناسی تعیین می گردد و پس از استخراجویژگی های مناسب، نتایج جهت طبق هبندی به سیست مهای استنتا ج فازی وارد می گردد. به منظور تولید دست هی قواعد، از دو روش الگوریتمFCM روش خوشه بندی تفاضلی-تخمین حداقل مربعات خطی استفاده شده است. در روش اول ابتدا به کمک خوشه بندی تفاضلی تعداد دست هها و مقدم شرط تعیین م یگردد و سپس با استفاده از تخمین حداق لمربعات خطی مؤخرشرط حاصل م یشود. در روشدوم خوشه بندیFCM دسته ی قواعد را تولید می کند. نتایج با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. بهترین نتیجه توسط روش تخمین حداقل مربعات خطی با صحت ۹۷,۱۴ % و انحراف از معیار حداقل مربعات خطی با صحت ۹۷,۱۴ % و انحراف از معیار حاصل شده است.