سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا مهاجرین – دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
سیدمحمد سیدمحمودی – دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

بروز پدیده کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ اثرات نامطلوبی روی بازده و طول عمر پمپ ها دارد و این پمـپ هـا کـاربرد فراوانـی در صنایع پتروشیمی، پالایشگاه ها، صنایع غذایی و نظامی دارند، لذا بررسی پدیده کاویتاسیون در این نوع پمپ ها از اهمیت فراوانی برخوردار است . برای تشخیص پدیده کاویتاسیون با توجه به افت بازده، عدد کاویتاسیون و یا صدایی که به هنگام فروپاشی حباب های کاویتاسـیون ایجاد می شود، امکان پذیر است . در ادبیات فن آمده که این پدیده در زمانی رخ می دهد که هد به میزان ٢,٥ تا ٣,٥ درصـد افـت کنـد . در این مقاله آش کارسـازی پدیـده کاویتاسـیون در یـک پمـپ سـانتریفوژ آزمایشـگاهی بـه طریقـه عکـس بـرداری و بـا اسـتفاده از دسـتگاه استروبوسکوپ مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که بازده یک پمپ بلافاصله بعـد از شـروع پدیـده کاویتاسـیون کـاهش نمی یابد، بلکه با توسعه پدیده کاویتاسیون و ایجاد حفره های بزرگتر بازده کاهش پیدا می کند . همچنـین نتـایج نشـان مـی دهـد کـه حجـم حباب های موجود بین پره های پمپ یکسان نیست . این پدیده به احتمال زیاد به دلیل یکسان نبـودن فشـار در پوسـته جمـع کننـده پمـپ می باشد .