سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه شاهجویی – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
علی آقاگل زاده – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
میرهادی سیدعربی – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدشهرام معین – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

یافتن محل ویژگ یهای صورت از قبیل چشم ها، ابروها و دهان امری لازم در شناسایی چهره می باشد. در این تحقیق از تفاوت زیاد میان سفیدی چشم با تیرگی مردمک چشم برای یافتن محل چش مها بهره برداری م یگردد. برای رسیدن به این هدف از الگوریتم تجزیة درختی برای تقسیم بندی صورت استفاده شده است. سپس مناطق تقسیم بندی شده تا رسیدن به نواحی دلخواه با هم ادغام می شوند، و نهایتاً با استفاده از عمل مورفولوژیکی محل چشم ها یافت م یشود. برای تعیین محل دهان در تصاویر رنگی، پس از یافتن ناحیة شامل دهان، محل دقیق دهان ب هوسیلة هیستوگرام افقی و عمودی تصویر استخراج م یشود. این روش بر روی ۲۰۰ تصویر رنگی و سیاه و سفید آزمایش شده است، که حدود ۸۴ % برای آشکارسازی چشم ها موفقی تآمیز بود هاست. روشی که برای یافتن دهان ب هکار رفت هاست، با آزمایش روی تصاویر رنگی حدود ۹۵ % پاسخ مطلوب داده است.