سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ملحوجی – گروه برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدباقر منهاج – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، آشکارسازی چهره با شبکههای عصبی در تصاویر رنگی بررسی م یشود. با توجه به اینکه رنگ پوست در فضایycbcrتشکیل یک خوشه را م یدهد، لذا یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه یا MLPبرای جداسازی نواحی پوستی استفاده شد. برایتست شبکه از نمونه های پوست صورت موجود در تصاویر تهیه شده از یک دوربین دیجیتال و یک پایگاه عکس دانشجویی استفادهگردید و نتایج زیر حاصل شد: در فریم های ویدئویی به دلیل سادگی زمینه تصویر، با یک شبکه ( ۱-۶-۴- ۲) نتایج بسیارخوبی حاصلشد. در دومین تست شبکه به دلیل پیچیدگی زمینه عک سها، بهترین شبکه با ساختار-۹۰-۶۰- ۲) نتایج قابل قبولی را ارائه داد.