سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدروح الله مهنا – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
علی آقاگل زاده – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
میرهادی سیدعربی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله، به پیداکردن چهره در نما ها ی مختلف (Multi-Pose) پرداخته می شود . برای به دست آوردن ویژگی ها ازتبدیل شبهHaar و برای طبقه بندی ، از شبکه ی عصبی احتمالی(PNN) برای انتخاب چهره و غیر چهره استفاده شدهاست. از ج مله موارد دیگر انجام شده در این پژوهش م یتوان به بهبود روشنایی تصویر، محاسبه سریع ویژگ ی ها توسط تصویر انتگرالی و استفاده از شبهHaar های متفاوت، اشارهکرد. در پایان الگوریتم پیشنهادی برروی پایگاه د اد ههایCMU مورد ارزیابی قرار گرفت ه است . از مزی ت های روشپیشنهادی به دیگر روش ها می توان به سرعت، بهبود نتایج و دقت تشخیص چهره در تصویر اشاره کرد.