سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی لطفی زاد – استادیار الکترونیک گروه برق دانشگاه تربیت مدرس
محمود فتحی – دانشیار کامپیوتر گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

آشکارسازی گوشه در بسیاری از زمینه های پردازش تصویر و بینایی ماشین بکار می رود. پیدا کردن همه گوشه ها, محاسبه موقعیت دقیق گوشه و مقاوم بودن الگوریتم در برابر نویز , معیارهای مهم در آشکارسازی گوشه هستند . در این مقاله با استفاده از مقادیر تکین و ماتریس تعریف شده بر اساس کوواریانس گرادیان ناحیه کوچکی از تصویر، گوشه مناسب استخراج شده است . برای حذف نویز و کاهش ناپیوستگی در سطوح خاکستری تصویر، از فیلتر گوسی قبل از گوشه یابی استفاده شده است. روش ارائه شده در مقایسه با روش محاسباتی مبتنی بر مقادیر ویژه ماتریس گرادیان تصویر کارایی بهتری نشان داد . همچنین مقاومت الگوریتم در برابر نویز آزموده شد و نتیجه خوبی بدست داد . به
منظور محاسبه موقعیت دقیق گوشه (کمتر از ٠,٥ پیکسل )، از یک فیلتر گوسی با انحراف معیار ٠,٤ در هر دو جهت x و y استفاده شد. این روش علاوه بر آزمون روی تصاویر سنتز شده در تصاویر صحنه های ترافیک نیز آزمون شد . برای افزایش سرعت محاسبه گوشه نقاطی از تصویر با معیار بدست آمده بررسی می شوند که مجموع قدرمطلق گرادیان در جهت در جهتx و y در آن نقاط از متوسط گرادیان (با اعمال یک ضریب )در ناحیه محیطی به ابعاد ٢٠×۲۰ بیشتر باشند . همچنین برای حذف نویز نقاطی از تصویر که مقدار تکین کمتر از یک آستانه دارند، دارای ارزش گوشه صفر می شوند . به این ترتیب الگوریتم پیشنهادی در مقابل نویز مقاومتر می شود.