سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علمداری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محمود مدرس هاشمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سعید صدری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:

در سیستمهای آشکارسای راداری، کنترل هشدار غلظ امر بسیار مهمی به شمار می رود و به علت تغییرات سطح توان نویز و حتی توزیع آن، می بایست برای حصول کارایی مفید از استانه وفقی برای آشکارسازی استفاده نمود تا سیستم دارای ویژگی CFAR باشد. در اغلب روشهای CFAR تخمین سطح نویز در سلول تحت آزمون به کمک ترکیبی از سلولهای مرجع به دست می آید. در محیطهای ناهمگن، تخمین گر باید بتواند توانایی خود را در تخمین صحیح سطح نوی حفظ نماید. در این مقاله یک آشکارساز CFAR بر مبنای تبدیل موجک معرفی شده که به طور خودکار بر ناهمگونی های محیط غلبه کرده و در مقایسه با روشهای متداول دیگر CFAR، تاثیرپذیری کمتری از ناهمگنی ها خواهد داشت.