سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید مرندی – دفتر ارزیابی و بهبود روش ها، ایران
سوزان گرده ای – دفتر ارزیابی و بهبود روش ها، ایران

چکیده:

مدیریت پروژه مبحثی است که هر روز، اهمیت بیشتری در کشور پیدا می کند . بخش های پیشتاز هم چون : نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه های بزرگ و متعددی را طی سال های آتی در کشور، اجرا خواهند نمود . میزان سرمایه گذاری بخش پتروشیمی در سال های -۸۹ ۱۳۸۴ ، تقریبا ۲/۵ برابر سال های ۱۳۷۹-۸۳ خواهد بود که حجم قابل توجه پروژه ها را نشان می دهد . کم و بیش همین نسبت ها در بخش نفت نیز حاکم بوده، در سایر بخش های عمده مثل آب و انرژی نیز صادق است . موفّقیت این پروژه ها، مستلزم ارتقای ظرفیت مدیریت پروژه در کشور می باشد . عزم به اتمام انبوه پروژه های نیمه تمام موجود نیز واقعیت دیگری است . بنابراین برای مواجهه با این جهش ها، ضروری است بحث مدیریت پروژه در کشور جدی گرفته شده و ظرفیت سازمان ها در اجرای پروژه ها، ارتقا یابد . مطالعة وضعیت کنونی پروژه ها در کشور حاکی از وجود برخی از آفات مشترک بین پروژه هاست که غفلت از آنها، مانع از بهبود وضعیت اجرای پروژه ها خواهد شد . شکست، تأخیر و ناتمام ماندن پروژه های زیربنایی، ازمهم ترین پیامدها ومشخصه های نهادینه نشدن اصول مدیریت علمی در طرح های کشور است . در حال حاضر، متوسط زمان اتمام پروژه های ملّی در کشور، بیش از دو برابر زمان برنامه ریزی شده برای اجرای آنها بوده که شاهدی دیگر بر وجود آفاتی بر پیکرة نظام اجرایی پروژه هاست . در این نوشتار، پس از ارائة تصویری از وضعیت موجود و آثار اقتصادی حاصل از روند کُند اجرایی طرح ها، مهم ترین آفات و مشکلات فراراه اجرای پروژه ها در کشور، تحلیل خواهد شد . در پی آن، تأثیر یادگیری سازمانی بر افزایش ظرفیت مدیریت پروژه در کشور نیز بررسی شده تا برای سامان بخشی وضعیت موجود، مورد استفاده قرار گیرد .