مقابله با آلودگی های زیست محیطی از جایگاهی ویژه برخوردار است و موجب شده است جهانیان با نـوعی احساس مشترک در صدد برطرف کردن آن برآیند.در این میان، آلاینده های نفتی از مهم ترین عوامل آلـوده نمودن آب و خاک محسوب می شوند به این خاطر کنوانسیون هـای متعـددی جهـت جلـوگیری از آلـودگی دریاها و رودخانهها، تصویب شده و کشورهای عضو متعهد به اجرای آنها می باشند.ٍ

امروزه با توجه به توسعه ی صنایع و نیاز گسترده به نفت، فعالیت های استخراج نفت و حمـل و نقـل آن در سراسر دنیا افزایش یافته است .در کشور ما نیز همگام با افزایش تولید و صادرات، حفاظـت از محـیط زیسـت همیشه مورد توجه بوده است به همین خاطر درکنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسـارت آلـودگی هـای نفتی، مسئولیت مطلق آلوده کننده جایگزین مسئولیت مبتنی برتقصیر شـده اسـت. اگرچـه الحـاق بـه ایـن کنوانسیون ها توفیقاتی برای پیشگیری از آلودگی داشته اما با عنایت به سنگین بودن مسئولیت آلوده کننـده و عدم توانایی وی در جبران خسارت و اصل تحدید مسئولیت، آنچه بیش تر باید مورد توجه قرارگیرد، الزامی نمودن بیمه برای فعالیت های گوناگون نفتی از مرحله ی اکتشاف تا تحویل نفت به خریدار است.

در حال حاضر در کشور ما بیمه های انرژی توسعه چندانی نیافته اند و پوشش های مورد نیاز معمولا از طرق بین المللی تامین می شود که آن نیزبا توجه به تحریم های اخیربـا مشـکلات عدیـده ای درمراحـل مختلـف اکتشاف و استخراج و حمل (بالادستی و پائین دستی)مواجه است. در این میان بیمه های آلودگی کـم تـرین توجه را به خود معطوف داشته است. یکی از مهم ترین علل عدم رشد این بیمه ها در کشور، عـدم شـناخت دقیق اصول حاکم برآنها و حدود تعهدات متقابل بیمه گران و بیمه گذاران است.