سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین میسمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مصطفی جلال – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از لجن فاضلاب و سایر مواد زائد شهری و کشاورزی بر آلودگیهای میکروبی ها، چهار نوع کود آلی شامل لجن فاضلاب، کود حیوانی، کمپوست زباله و مخلوط کاه گندم و یونجه در آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح های کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تغییرات جمعیت میکروبی مخلوط کودهای فوق با خاک شامل باکترها، قارچهاو آکتینومایستها بررسیتغییرات جمعیت کلیفرمها و شناسایی تعدادی از آنها و همچنین شناسایی انواع میکروفلور غالب در تیمارهای مختلف به روش اسلاید پنهان ، از اهداف اختصاصی در تحقیق فوق بوده است. بیشترین جمعیت باکتریها و قارچها در کودهای کمپوست زباله و لجن فاضلاب و بیشترین معین آکتینومایست ها در کاه گندم مشاهده شد. شمارش کلیفرمها نشان دادکه در هفته اول انکوباسیون، جمعیت کلیفرم ها بخصوص درکود حیوانی بسیار زیاد است. در این مدت وجود بعضی از باکتریهای کلیفرم در کودهای لجن فاضلاب، حیوانی و کمپوست زباله تشخیص داده شد. همچنین در این تحقیق، تکنیک اسلاید پنهان به عنوانی یکی از بهترین روشهای بررسی تنوع اکولوژیکی موجودات ذره بینی خاک معرفی شده است.