مقاله آلودگي انگلي ماهي سيم مولد (Abramis brama orientalis, Berg 1949) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: آلودگي انگلي ماهي سيم مولد (Abramis brama orientalis, Berg 1949)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياچه سد ارس
مقاله ماهي سيم
مقاله Abramis brama orientalis
مقاله انگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظافت رحيم آبادي بلال
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگيهاي انگلي ۲۵۶ عدد ماهي سيم مولد درياچه سد ارس در زمان صيد مولدين مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ماهيان مولد سيم در آبان ۱۳۸۷ و فروردين ۱۳۸۸ پس از صيد به صورت زنده به مرکز تکثير، پرورش و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شهيد انصاري رشت انتقال داده شدند. پس از انتقال ماهيان کالبد شکافي شده و مورد بررسي انگلي قرار گرفتند. بر طبق نتايج بدست آمده ۵ مورد انگل شامل تک ياخته Trichodina sp (شيوع ۲۵ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۴۱/۲ عدد، ميانگين فراواني ۶/۰ عدد و دامنه تعداد ۱۱-۱ عدد)، ترماتود مونوژن Gyrodactylus sp (شيوع ۴۳/۲۳ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۴۹/۲ عدد، ميانگين فراواني ۰۸/۱ عدد و دامنه تعداد 8-1 عدد) و Dactylogyrus sp (شيوع ۵۴/۱۰ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۸۱/۱ عدد، ميانگين فراواني ۰۷/۰ عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد)، متاسرکر ترماتود ديژن sp athaceum Diplostomum (شيوع ۲۹/۴ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۷۳/۳ عدد، ميانگين فراواني ۰۱/۰ عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد) و پلروسرکوئيد سستود Ligula intestinalis (شيوع ۷/۴۵ درصد، ميانگين شدت آلودگي ۰۹/۳ عدد، ميانگين فراواني ۵۸/۱ عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد) جداسازي شدند. از بين اينها Gyrodactylus sp و D. Spathaceum براي اولين بار از ماهي سيم مولد درياچه سد ارس گزارش مي شوند.