مقاله آلودگي باكتريايي واحدهاي خون بند ناف ذخيره شده در بانك خون بند ناف رويان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: آلودگي باكتريايي واحدهاي خون بند ناف ذخيره شده در بانك خون بند ناف رويان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانك هاي خون
مقاله ذخيره كرايو
مقاله خون بند ناف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اعتدالي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي سلاله
جناب آقای / سرکار خانم: محمد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق امين
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خون بند ناف به طور موفقيت آميزي از سال ۱۹۸۸ به عنوان يك منبع مهم براي سلول هاي بنيادي خونساز استفاده شده است. احتمال ايجاد آلودگي هاي باكتريايي در زمان خونگيري از بند ناف و نيز در طي فرآيندهاي مربوط به پردازش آن وجود دارد. هدف از اين تحقيق، بررسي و تعيين منشأ و نوع آلودگي باكتريايي نمونه هاي خون بند ناف در بانك خون بند ناف پژوهشكده رويان بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، تعداد ۳۰۷۴ واحد خون بندناف كه در مدت ۳ سال جمع آوري شده، از نظر آلودگي باكتريايي مورد بررسي قرار گرفت. به منظور شناخت منشا آلودگي، ۸۰۰ كيسه بررسي و از هر كيسه دو نمونه كشت و باكتري هاي جدا شده تعيين سويه شدند. نتايج توسط آزمون كاي دو و نرم افزار ۱۶ SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع ۳۰۷۴ واحد خون بند ناف، تعداد ۹۳ واحد (۲٫۳-۳٫۶=۹۵%CI ، %۳٫۰۲) آلودگي باكتريايي داشتند. در بررسي دوم از مجموع ۸۰۰ واحد، تعداد ۲۶ واحد (۳٫۳%) از نظر كشت ميكروبي مثبت بودند كه ۲۵ واحد (۹۶٫۲%) آن در مرحله خونگيري و ۱ مورد (۳٫۸%) پس از انجام فرآيند پردازش مثبت شده بود.
نتيجه گيري: در اين تحقيق، بيشترين آلودگي مربوط به بخش زايمان بيمارستان ها بود كه درحين خونگيري نادرست از بند ناف ايجاد شده بود و اكثريت اين باكتري هاي جدا شده مربوط به فلور نرمال پوست و دستگاه تناسلي بودند؛ لذا با توجه به اهميت و ارزش بالاي سلول هاي خون بند ناف و عوارض خطرناك ناشي از پيوند نمونه عفوني، تدوين برنامه هايي به منظور آموزش جهت اخذ استريل نمونه، ضروري به نظر مي رسد.