مقاله آلودگي بستر قرنيه در طول عمل ليزيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: آلودگي بستر قرنيه در طول عمل ليزيك
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر قرنيه
مقاله آلودگي
مقاله جراحي ليزيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع زاده پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت بعد از جراحي ليزيك يك وضعيت خطرناك و تهديدكننده بينابي است كه نيازمند توجه جدي است. هدف اين مطالعه تعيين آلودگي بستر قرنيه در طول عمل ليزيك و معين نمودن منبع احتمالي آلودگي و ارزيابي پاسخ قرنيه به آلودگي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۲۰۰ فرد از لحاظ آلودگي چشم در انتهاي عمل ليزيك بررسي شدند. كشتها از پلك پاييني و بالايي و فورنيكس تحتاني قبل و بعداز جراحي و interface قرنيه و فلپ و همچنين كشت ابزارها انجام شد. باكتري هاي جدا شده از محيط كشت هوازي و غيرهوازي بر اساس روشهاي بيوشيميايي تحت شناخت گونه قرار گرفتند.
يافته ها: فراواني عفونت ۵/۲۴% بود. شايعترين ارگانيسم استافيلوكوكوس اپيدرميس (۴۳ مورد، ۷/۸۷%) بود. هيچكدام از موارد عفوني تبديل به زخم قرينه نشدند با اين وجود در ۲ چشم كراتيت لاملار منتشر ديده شد.
نتيجه گيري: استروماي قرنيه توانايي پاكسازي ارگانيسم هاي وارد شده طي عمل جراحي ليزيك را دارد.