مقاله آلودگي سفره آب زير زميني دشت انار به نيترات، سرب، ارسنيک و کادميوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: آلودگي سفره آب زير زميني دشت انار به نيترات، سرب، ارسنيک و کادميوم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت انار
مقاله آرسنيک
مقاله کادميوم
مقاله سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پ‍ژوهش در ارتباط با بررسي تغييرات غلظت نيترات، سرب، ارسنيک و کادميوم در آبهاي زيرزميني دشت انار واقع در جنوب شرقي ايران (غرب استان کرمان) است. به اين منظور تعداد ۲۱ نمونه از چاههاي سراسر دشت در ارديبهشت ۱۳۸۸ برداشت شد و پس از تجزيه و تحليل و کنترل نتايج، نقشه هاي هم غلظت و نمودارهاي مربوط ترسيم و تفسير شد. بر اين اساس غلظت کادميوم در بخش جنوب و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه که در مجاورت چندين معدن مس قرار دارد بالاست و در نمونه اي به حد مجاز آب آشاميدني نزديک مي شود. غلظت آرسنيک در نمونه هاي واقع در جنوب شرقي دشت (در مجاورت معادن مس) و نمونه هاي غرب روستاي بياض بالاتر از حد مجاز آب آشاميدني است. غلظت سرب در بيشتر نمونه هاي بخش مياني دشت بالا و در برخي نمونه ها بيش از حد مجاز آب آشاميدني (۱۰ ppb) است. منبع سرب اين قسمت جاده اصلي منطقه (جاده کرمان-يزد) فرض مي شود. بالا بودن غلظت آرسنيک، سرب و کادميوم در يک نمونه واقع در غرب روستاي بياض به فعاليت هاي هيدروترمال نسبت داده نمي شود. بالا بودن دما،pH  پايين و قرارگيري در زون گسل انار مويد اين نکته است. به نظر مي رسد منبع کادميوم، آرسنيک و سرب موجود در نمونه هاي جنوب شرق منطقه، رگه هاي سولفيدي موجود در معادن مس باشد. غلظت نيترات در دو نمونه در مجاورت شهر انار بيش از حد مجاز آب آشاميدني است. منبع نيترات در اين نمونه ها فاضلاب هاي شهري است. تمرکز فعاليت هاي کشاورزي و مناطق مسکوني در بخش مياني دشت باعث افزايش متوسط غلظت اين ترکيب در اين بخش شده است.