مقاله آلودگي هاي ويروسي قابل انتقال از راه خون در اهدا كنندگان خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: آلودگي هاي ويروسي قابل انتقال از راه خون در اهدا كنندگان خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هاي هپاتيت
مقاله ايدز
مقاله ويروس هاي لنفوتروپيك انساني
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله شيوع
مقاله همه گيرشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وجود دوره پنجره در آزمايش هاي سرولوژيک، انتخاب دقيق از ميان داوطلبين را براي ارتقاي سلامت خون الزامي مي کند. شناسايي تفاوت هاي موجود در ميزان آلودگي گروه هاي مختلف، به جذب و حفظ مناسب ترين اهدا کنندگان کمک مي کند. در اين مطالعه، اطلاعات دموگرافيک داوطلبين و ميزان آلودگي به چهار ويروس اصلي قابل انتقال از راه خون مقايسه شدند.
مواد و روش ها: در يک بررسي مقطعي، اطلاعات تمام داوطلبين اهداي خون خراسان جنوبي در فاصله فروردين ۸۵ تا آخر آذر ۸۸ از بانک اطلاعات پايگاه استخراج شد. موارد تاييد شده هپاتيت(HBV) B ، هپاتيت (HCV) C و ويروس هاي HIV 1/2 و HTLV I/II براي تعيين شيوع و تفاوت ها توسط نرم افزار SPSS ۱۷و آزمون هاي t و مجذور کا مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۵۲۸۸۶ داوطلب، ۴۲۶۵۲ نفر خون اهدا كرده بودند كه شيوع آلودگي تاييد شده آنان در هزار نفر ۴٫۹۲ برايHBV ،۰٫۳۰  براي HCV و ۰٫۴۲ براي HTLV بود. شيوع در زن و مرد تفاوت معني داري نداشت ولي آلودگي در اهداكنندگان بار اول بيش از اهداكنندگان با سابقه يا مستمر، در متاهلين بيش از مجردين، در افراد با تحصيلات كمتر از ديپلم بيش از ديپلمه ها و دانش آموختگان دانشگاه و در پايگاه هاي موقت و تيم هاي سيار بيش از پايگاه هاي ثابت بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد با تلاش براي جذب داوطلبين با تحصيلات بالاتر و هم چنين گسترش خونگيري در پايگاه هاي ثابت، مي توان جمعيت داوطلب سالم تري در پايگاه ها داشت که همراه با مشاوره دقيق و انجام آزمايش هاي غربالگري، سلامت بيشتر خون را به دنبال خواهد داشت.