مقاله آلودگي هوا و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي انتشار SPM و SO2 در صنايع توليدي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: آلودگي هوا و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي انتشار SPM و SO2 در صنايع توليدي ايران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع توليدي ايران
مقاله آلودگي هوا
مقاله داده هاي تابلويي
مقاله مصرف انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري گولك مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه اقتصادي به عنوان يک رکن اساسي در مجموعه سياست هاي هر کشور، از يک سو با صنعت، تکنولوژي و از سويي ديگر با آلودگي هاي زيست محيطي ارتباطي نزديک دارد. تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که پي گيري هدف توسعه اقتصادي با تاکيد بر بخش صنعت و بهره برداري غيرمسوولانه از محيط زيست، توسعه پايدار را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد. آلودگي هوا از جمله مشکلات زيست محيطي است که با صنعتي شدن و افزايش مصرف انرژي شدت يافته است. با توجه به نقش اساسي بخش صنعت در روند توسعه کشورهاي در حال توسعه، رابطه ميان فعاليت هاي صنعتي و ميزان آلودگي ناشي از بخش صنعت از اهميت فراواني برخوردار است.
از اين رو، اين مطالعه با هدف تعيين رابطه ميان فعاليت هاي صنعتي و آلودگي هوا در صنايع توليدي ايران و به کمک داده هاي تابلويي براي دوره ۸۶-۱۳۷۴ انجام گرفته است.
نتايج بررسي نشان مي دهد که آلودگي هوا تابعي مثبت از مصرف انرژي، حجم فعاليت هاي صنعتي و حجم سرمايه فيزيکي و نيز تابعي منفي از بهره وري نيروي کار، قيمت سوخت هاي فسيلي و شدت مهارت نيروي انساني است.