سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واح
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تهران.
عباس ستوده نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.
حمید بشلیده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.

چکیده:

ورود کودهای شیمیایی مصرفی در کشاورزی به آبهای زیرزمینی، باعث ایجاد معضلات زیست محیطی خواهد شد. از آنجا که در اکثر مناطق شهری و روستایی تامین آب شرب با برداشت از آبهای زیرزمینی صورت می گیرد، بنابراین ورود عناصر شیمیایی مصرفی در کشاورزی به آبهای زیرزمینی نگران کننده می باشد . علاوه بر مسائل و مشکلات زیست محیطی، از دیدگاه زراعی و اقتصادی فرار مواد مغذی باعث کاهش کارایی در مجموعه تولید محصول می گردد . این تحقیق که یک مطالعه موردی در دشت قزوی ن می باشد، در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ انجام گرفته است . در این مطالعه غلظت های نیترت، فسفر و پتاسیم در آبهای زیرزمینی در چند منطقه با بافتهای متفاوت خاک که تحت کشت محصولات کشاورزی می باشند، اندازه گیری شده است . نتایج نشان می دهد، غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی مناطق مختلف مورد مطالعه در دامنه ۱۸/۱۱ تا ۲۷/۱۵ میلی گر بر لیتر در نوسان بوه، که این مقادیر از مقدار مجاز توصیه شده توسط سازمان محیط زیست جهانی که ۱۰ میلی گر بر لیتر می باشد بالاتر می باشد. غلظت فسفر در دامنه ۰۲۲/۰ تا ۰۲۷/۰ میلی گرم بر لیتر بوده و غلظت پتاسیم در دامنه ۱ تا ۱۴/۱ میلی گر بر لیتر اندازه گیری شده است،که از مقادیر استاندارد جهانی توصیه شده پایینتر می باشد. همچنین روند تغییرت غلظت این عناصر در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته که این روند در طول انجام تحقیق روند ثابتی نشان داده، که به دلیل پایین بودن سطح سفره آب زیرزمینی در منطقه می باشد و لذا زمان زیادی طول می کشد که این عناصر به آبهای زیر زمینی برسند.