سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سلطانی زاده –
الهه نوروزی –

چکیده:

استفاده از کودهای شیمیایی در محیط های گلخانه ای سبب تجمع مواد شیمیایی و عناصر سنگین در خاک این گلخانه ها می شود. حضور عناصر سنگین در خاک سبب انتقال این آلودگی ها به زنجیره های غذایی انسان و تهدید سلامتی است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت عناصر سنگین Cd و Pb در کودهای مورد استفاده ( سولفات روی، فسفات آمونیوم و پتاس ) و خاک گلخانه های تحت تیمار می باشد. با انتخاب تصادفی دو گلخانه در جیرفت ، نمونه های خاک از عمق cm25-0 ( محدوده ریشه گیاه ) و کود به صورت تصادفی در ۵ تکرار جهت آنالیز عناصر سنگین برداشت شد. برای تعیین غلظت عناصر سنگین نمونه ها در خاک و کود از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون T غیر جفتی برای مقایسه اختلاف در غلظت عناصر سنگین بین دو گلخانه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد غلظت عناصر سنگین Cd و Pb در خاک دو گلخانه با یکدیگر اختلافی نداشته و غلظت این عناصر در خاک کمتر از استاندارد بود. غلظت این عناصر در کودهای مورد استفاده در گلخانه نیز اختلافی نشان نداد. اما میزان سرب در سولفات روی و میزان کادمیوم در پتاس و سولفات روی قابل توجه بود. با توجه به بافت سبک خاک ( شنی ) آبشویی این عناصر به اعماق پایین تر امکان پذیر می باشد و از طرفی جذب شدید این عناصر توسط گیاه سبب کاهش غلظت این عناصر در خاک می شود.