سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پروانه ابراهیمی – کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

آلودگی خاکها یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی بشمار میرود. در چند دهه اخیر ، توجه زیادی به آلودگی ناشی از فلزات سنگین و سمیت آنها در زندگی جانوران، گیاهان و حتیریزجانداران شده است. آلودگی ناشی از عناصر سنگینی چون سرب یکی از عوامل اصلی مؤثر بر فرآیندهای میکروبی خاک میباشد. محققین ( ٢٠٠٢ ) در بررسی که برای شمارش باکتر یهای موجود در خاک آبرفتی کنار رودخانهای که مجاور ضایعات مراکز ذوب فلز بود شش مکان را انتخاب کردند که با فاصله از مرکز آلودگی، میزان عناصر موجود در خاک کاهش می یافت. آنها نتیجه
گرفتند که شمار بالایی از باکتری های قابل شمارش، در مکان دارای پایی نترین آلودگی یافت میشود( ٧). تعداد باکتری ها با افزایش غلظت آلودگی ناشی از عناصر سنگینی چون سرب، کادمیوم، روی و آرسنیک کاهش یافت. در تحقیقی دیگر کاهش در . میکروفلورای خاک در نتیجه افزایش سطوح آلودگی ناشی از عناصر سنگین مشاهده میشود( ٦) سائیکی و همکاران ( ٢٠٠٢ ) اثر برخی فلزات سنگین را بر جمعیت باکتری ها در برخی نمونه های خاک برداشته شده از مجاور یک معدن بررسی کردند. نتایج نشان داد که فعالیت یون های فلزی در محلول خاک بالا بوده و غلظت کل فلزات موجود در محلول خاک بر جمعیت میکروبی اثر منفی داشتند( ٨). همچنین باکتر یها نسبت به اکتینومیستها حساسیت بیشتری نسبت به آلودگیعناصر سنگین از خود نشان میدهند( ٥)