سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسرافیل عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده بهداشت
کاظم گودینی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ابراهیم محمدکلهری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده بهداشت
روح اله رستمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده بهداشت

چکیده:

آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که موجب اثرات زیان آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی های گوارشی در مردم شهر می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی آلودگی صوتی در شهر زنجان در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است. جهت اندازه گیری تراز فشار صوت درمجموع ۶۴ نمونه در طی ۲ هفته نمونه برداری طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق مسکونی و تجاری نمونه برداری شد، که این ۶۴ نمونه از ۱۶ محل و برای هرمحل در ۴ نوبت صبح، ظهر، عصر و شب نمونه برداری شده است. شاخصهای صدا در شبکه ی وزنی A قرائت شد. در این تحقیق اندازه گیری ها در ایستگاههای مورد نظر توسط دستگاه صداسنج مدل (Cel-268) صورت گرفت. حداکثر مقدار تراز معادل فشار صوت در مدت زمان ۳۰ دقیقه اندازه گیری شده در شبکه ی وزنی A نیز در طول زمان اندازه گیری شب مربوط به چهارراه صدر جهان به مقدار ۷۲ دسیبل و در طول روز مربوط به چهارراه سعدی به مقدار ۷/۷۷ دسی بل به دست آمد. از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین مقادیر تراز معادل فشار صوت شب با مقادیر تراز معادل فشار صوت ظهر و عصر به ترتیب با P-value های ۰۴۶/۰ و ۰۳۵/۰ مشاهده شد ولی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین مقادیر NPL,TNI در بین ۴ نوبت شبانه روز به ترتیب P-value های ۰۵۴/۰ و ۰۵۲/۰ مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که شهر زنجان آلودگی صوتی بالایی در مناطق مسکونی – تجاری دارد و در مقایسه با استانداردها دراکثر موارد بالاتر از استاندارد است و درضمن نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج سایرمطالعات صورت گرفته در کشور همخوانی دارد.