سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع –
نغمه سعادتی –
هوشنگ حسونی زاده –
پری براتی گندمکار –

چکیده:

استان خوزستان بدلیل برخورداری از منابع غنی آب وخاک از دیرباز بعنوان قطب مهم صنعتی وکشاورزی همواره مورد توجه مسئولین وبرنامه ریزان امر توسعه بوده است . از طرفی این استان با برخورداری از مهمترین طرحهای توسعه منابع آب وکاربرد آنها ، متاسفانه پذیرای متنوعترین و گسترده ترین انواع آلاینده ها در منابع آب بوده و بدلیل تمرکز بسیاری از عوامل آلاینده صنعتی ، شهری ، وکشاورزی وهمچنین منابع شور طبیعی نگرانیهای علمی و اجرایی در زمینه کیفیت وآلودگی منابع آبی در این استان جایگاه ویژه ای یافته است . درطی این پژوهش وبا اهداف شناسایی آلودگی های منابع آب ودر راستای اجرای ماده ۱۳۴ موضوع اخذ جرائم زیست محیطی مصوب برنامه سوم وچهارم توسعه کشور اقدامات وسیعی بمنظور شناسایی وپایش کمی وکیفی پساب صنایع مستقر در استان خوزستان که موجبات آلودگی منابع آبی را فراهم می آورند ، بعمل آمده است . بطوریکه در طی یک دوره چهار ساله (سالهای ۸۲ لغایت ۸۵) بیش از پنجاه مرکز مهم صنعتی وتولیدی شناسایی وپارامترهای مهم کمی وکیفی شامل حجم پساب ، DO،BOD،COD،EC،pH،TSS،NO3،PO4،کل کلیفرم ، فکال کلیفرم ، آنیونها ، کاتیونها ، کل جامدات محلول وفلزات سنگین مورد سنجش وپایش قرار گرفت . نتایج نشان میدهد که بدلیل پیگیری که از طرف محیط زیست وسایر ارگانهای ذیربط بعمل می آید تعدادی از صنایع به فکر تاسیس وراه اندازی سیستم تصفیه پساب خود بوده ودر این راه به موفقیتهایی دست یافتند . در این پژوهش همچنین بار آلودگی دستجات وگروههای مختلف صنعتی محاسبه ومورد مقایسه واقع گردیده است . در انتها با توجه به تجربیات چندین ساله موجود در ارتباط با پایش کیفی پساب صنایع استان وبالاخص در ارتباط با رویکرد جدید خوداظهاری درپایش منابع آلودگی، نقطه نظرات مربوطه ارائه خواهد شد .