سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن بنی فاطمه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

بدون وجود نور مطمئنا هیچ تعریفی از پدیده ها و یا بـه طـور کلی هیچ تعریفی از هستی رقم نمی خورد . بشـر ؛ پدیـده هـا و موجودات عالم را در پرتو نور خورشید شناخته و در سـایه ی نور خورشید درک خـود را از هسـتی گسـترش داده اسـت و زندگی جمعی را رقم زده است . این بوده که بشر سـعی کـرده با گسـ ترش بـازه ی روز و ایجـاد نورهـای مصـنوعی امکـان استفاده از هستی شبانه را نیز برای خود مهیا کند . اما آن قدر که در گسترش فضای نورانی سعی کرده است برای طراحی دقیق و مناسب نور وقت نگذاشته است . همان قدر که کمبود نور زندگی را مختل می کند، نور اضافه نیز مــی توانــد ت بعــات بســیاری بــرای زنــدگی شــهری و فــردی داشـته باشــد . ایــن اخــتلالات مـی تواننــد در دو زمینــه ی مهــم دسته بندی شوند :
-۱ کیفیت نور
-۲ شدت نور
آلودگی نوری Light Pollution در سه حـوزه ی کـاری قابـل بررسی ست این سه حوزه عبارت اند از ؛ حوزه ی زیست محیطى حوزه ی انرژى حوزه ی نجوم و زیبایی شناسی این نکته قابل ذکر است که مشکلات عمده ی این سـه حـوزه مشترک است . در این مبحث سـعی مـی شـود بـا تکیـه بـر دو حوزه ی اول – اتلاف انرژی و زیست محیطی – به بررسـی ایـن پدیده بپردازیم . در آغاز با بررسی تعاریف مربوط بـه آلـودگی نوری و شاخصه های آن به مشکلاتی کـه ا یـن عارضـه بـرای زندگی شهری و اتلاف انرژی به وجود می آورد اشاره می شود و سپس راه های عمومی رفـع ایـن مشـکل در جهـت اصـلاح وضعیت و جلوگیری از گسترش آن ارائه داده می شود .