سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

چکیده:

مقوله محیط زیست از موارد مورد توجه در توسـعه پایـدار هـر کـشور محـسوب مـی شـود . صـنعت گالوانیزاسیون به عنوان روشی به منظور لایه نشانی بر روی قطعات بـا هـدف افـزایش مقاومـت بـه خوردگی آن ها، یکی از صنایع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود . هم اکنون در کشور مـا علاوه بر کارگاه های کوچک و بزرگ، واحد گالوانیزاسیون قطعات یکی از بخش های لاینفـک برخـی از مراکز بزرگ صنعتی است . این صنعت از طریق آلوده کـردن آب، هـوا، خـاک و در برخـی م واقـع ایجاد آلودگی صوتی محیط زیست را تهدید می کند . لذا در ابتدا باید فرایند گالوانیزاسیون و آلودگی آنها شناخته شده و سپس راهکارهای کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گیرد . در این پژوهش پس از اشاره به آلودگی هایی که حین مراحل مختلف این صنعت ( شامل آماده سازی، گالوانیزاسیون و عملیات نهایی ) ایجاد می شود، به حد مجاز هرکدام از آلاینده هـا نظیـر بخـار اسـید هیدروکلریک،کلرایدها، لجن و نحوه بازرسی آنها پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی برای کـاهش هر نوع آلودگی ارائه شده است .