سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آذر کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
امید مفاخری – دانشجوی دکترا آب و هوا شناسی سینوپتیک دانشگاه خوارزمی تهران
الهام دوستی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری دانشگاه خوازمی تهران
فرانک کهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری دانشگاه خوازمی تهران

چکیده:
امروزه الودگی هوایکی ازمباحث اصلی درمحافظ علمی و نشریات می باشد وشناسایی الودگی هوا براساس عناصرجوی و انسانی مورد توجه آب وهواشناسان است دراین مطالعه آمارمربوط به آلاینده CO برحسب واحدppm مناطق ۲۲گانه تهران طی دوره اماری ۲۰۱۰-۲۰۱۲بصورت ساعتی تهیه شدوبه منظور مشخص نمودن بیشترین تراکم الاینده موردنظر اقدام به پهنه بندی این الاینده درمحیط SURFER گردید ماه دسامبر به عنوان ماه آلوده انتخاب گردیددرنتیجه تراکم مونواکسیدکربن میتوانددرطول شب به دلیل رخدادپدیده وارونگی باشد