سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کلانتری اسکوئی –
علی اصغر دردائی –

چکیده:

امروزه آلودگی هوا از معضلات مهم شهرهای پرجمعیت در تمامی کشورهای جهان محـسوب میشود . به همین دلیل روشهای گوناگونی جهت مقابله بـا ایـن معـضل مطـرح شـده و یکـی از آنهـا
استفاده از فناوریهای استاندارد و تعامل پذیر ) ) Interoperable جهت انتـشار و بـه اشـتراکگـذاری داده ها و اطلاعات ) ) Data Sharing مربوط به وضعیت آلودگی هـوا از طریـق اینترنـت میباشـد . امـا فناوریهایی که بتوانند این تعامل را فراهم نمایند یا در حال سپری نمودن مراحل اولیه خود هستن د و یا انتظارات مورد نظ ر را نتوانسته اند تـامین نماینـد . هـدف تحقیـق حاضـر بررسـی کـاربرد فنـاوری جدید Geography Markup Language (GML) برای فراهم نمودن تعامل پـذیری در یـک سیـستم اطلاعاتی مکانمند آلودگی هوا مبتنی بر وب میباشد . دراین تحقیق بعد از انتخاب شهر تهران بعنـوان منطقه مورد مطالعه ، داده های مربوط به سنسورهای حساس به آلودگی مستقر در نـواحی مختلـف شهر جمع آوری شده و پس از آنالیز نیازهـا ، مـدل اطلاعـاتی سیـستم ، اسـکیمای GML و پرونـدهGMLمورد نیازتهیه شدند . در ادامه سیستم اطلاعاتی بر اساس معمـاری مـشتری – خـادم (Client- Server) و اسـتاندارد ASP VBScript DOM HTML طراحـی و بـا بکـارگیری تکنولوژیهـایPSI تمامی قابلیتهـای GML پیاده سازی و آماده استفاده گردید . این تحقیق نشان دا د که تکنولوژی لازم جهت کدبندی و انتشار مشاهدات سنسور های حساس به آلودگی هوا را داشته و میتواند ضـمن فراهم کردن تعامل پذیری داده ای ، اشتراک گذاری داده ها را تسهیل نماید اما در مقایسه بـا سـایر فرمتها ، GML پرونده های حجیمی را ( که برای محیطهای شبکه و اینترنت مناسـب نیـست ) بـرای چنین سیستمهایی ایجاد میکند . همچنین جهت بهتر نمودن کارایی سیستم های اطلاعاتی مکانمند آلودگی هوا بکارگیری تکنولوژی SVG بهمراه GML به عنوان کـار آینـده بـرای محققـان علاقمنـد توصیه گردید .