مقاله آلکسي تايميا و ابعاد آن با افسردگي و اضطراب در اختلالات روان پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۷۰ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: آلکسي تايميا و ابعاد آن با افسردگي و اضطراب در اختلالات روان پزشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکسي تايميا
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلکسي تايميا به معناي ناتواني در ابراز هيجانات است كه در طيف وسيعي از اختلالات روان پزشكي و پزشكي گزارش مي گردد. در اين پژوهش ارتباط آلکسي تايميا و ابعاد آن با افسردگي و اضطراب در بيماران روان پزشكي بررسي شده است.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي است. در اين پژوهش ۸۱ بيمار (۶۲ زن و ۱۹ مرد) از بين بيماران مراجعه کننده به يکي از درمانگاه هاي روان پزشکي دولتي در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ در طي ۵ ماه انتخاب شده و با استفاده از مقياس آلکسي تايمياي تورنتو و معيار بيمارستاني اضطراب و افسردگي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به کمک روش هاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي و رگرسيون تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين آلکسي تايميا و دو بعد دشواري در شناسايي احساسات و دشواري در توصيف احساسات آن با افسردگي و اضطراب همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد(به ترتيب با (P=0.001) و (P=0.014) در حالي که همبستگي بين بعد تمرکز بر تجارب بيروني با افسردگي و اضطراب معني دار نبود (P=0.096) .نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه آلکسي تايميا و ابعاد آن توانايي پيش بيني تغييرات مربوط به افسردگي و اضطراب را ندارند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش بر وجود رابطه بين آلكسي تايميا و ابعاد آن با افسردگي و اضطراب تاكيد دارد. بين دو بعد دشواري در شناسايي احساسات و دشواري در توصيف احساسات آلکسي تايميا با افسردگي و اضطراب ارتباط وجود دارد.