سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جعفر محمودی – دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمدنادر لطف اللهی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
علی حقیقی اصل – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده:
در این تحقیق آلکیلاسیون بنزن موجود در بنزن صنعتی با استفاده از پروپیلن و ۲-پروپانول به عنوان ع وامل آلکیلاسیون و زئولیتβ به عنوان کاتالیزور، در فاز مایع بررسی شده است. تاثیر عامل آلکیلاسیون ۲-پروپانول -پروپیلن، دمای واکنش ۱۴۰-۲۰۰درجه سانتیگرادو نسبت مولی بنزن به پروپیلنB/P 2-8 بردرصد تبدیل بنزن وضریب انتخاب گری کیومن به عنوان محصول اصلی واکنش و سایر محصولات جانبی به دست آمد. درصد تبدیل بنزن در آلکیلاسیون بنزن با ۲-پروپانول %۱/۳۱ به دست آمد در حالیکه پروپیلن به عنوان عامل آلکیلاسیون نتایج بسیار بهتری از خود نشان داد. بررسی نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش نسبت مولی (بنزن/پروپیلن) از ۲ تا ۸، ضریب انتخاب گری کیومن به عنوان محصول اصلی واکنش از۷۱/۰۴۲درصدتا۸۱/۳۶۹درصد افزایش می یابد در حالی که درصد تبدیل بنزن از۲۶/۲۲به ۱۲/۹۵درصد کاهش یافته است بیشترین درصد تبدیل بنزن درالکیلاسیون بنزن صنعتی با پروپیلن ۴۹/۲۱درصد دردمای ۲۰۰درجه سانتیگراد نسبت مولی B/P مساوی با ۲ ودرحضورزئولیت B به عنوا کاتالیزور بدست آمد