سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز عادلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
محمدمهدی هادوی – استادیار مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته

چکیده:

دراین تحقیق، امکان آلیاژسازی ب ه وسیله نمک مـذاب بـاکنترل شـرایط دمـا و زمـان بررسـی و اثبـات گردیـد . از دیاگرام های فازی وجداول پتانسیل احیا ء فلزات ب ه عنوان یک راهنمای مناسـب اسـتفاده شـد . درایـن روش یـک بخش آلیاژ از الکترولیت و با استفاده ازآند مصرفی ویا با آند ثابت و بخ ش دیگر آلیاژ ازکاتـد تـ أمین گردیـد . در این فرایند الکترولیت دارای دو وظیفه است : اول این که باید دارای هدایت الکتریکی ودوم ایـن کـه بایـد حـاوی یک بخش آلیاژباشد . در طی الکترولیز، با رسوب جزء اول درکاتد، آلیاژ مـورد نظـر سـ اخته مـی شـود . ایـن روش آلیاژسازی درنوع خود منحصربفرد بوده و باروش های معمول قابل قیاس نیست . زیرا از نمک فلز ب ه جای خود فلز استفاده می شود . برای فلزات ی که دارای تفاوت زیاد در دانسیت ه، فشار بخار و نقطـه ذوب هـستند و یـا بـرای فلـزات مستعد به اکسیداسیون ، آلیاژسازی ب ه روش معمول و همگن کردن آلیاژکار دشواری اسـت واسـتفاده ازایـن روش سهولت قابل توجهی ایجاد می کند . دراین تحقیق ابتدا یک سیستم الکترولیز نمک مذاب درمقیاس آزمایشگاهی ساخته شد و سپس با توجه بـه نکـات فوق اقدام به تولیدآلیاژهای Cu – Ca و Al – Li گردید