مقاله آماده سازي مناطق تاريخي و مناظر فرهنگي بم، اين ميراث جهاني در خطر، براي مقابله با زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: آماده سازي مناطق تاريخي و مناظر فرهنگي بم، اين ميراث جهاني در خطر، براي مقابله با زلزله
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميراث در خطر
مقاله ميراث جهاني
مقاله آماده سازي براي زلزله
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيام ميراث فرهنگي مجموعه اطلاعاتي است كه از گذشته به حال و سپس به آيندگان منتقل مي شود. زلزله مخرب سال ۱۳۸۲ بم، اگر چه تلفات و خسارات فراواني به دنبال داشت. فرصت هايي براي اقدامات توسعه اي مربوط به كاهش خطر و آمادگي در بخش هاي برنامه ريزي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پديد آورد. به بيان ديگر، اگر چه زمين لرزه بخش اعظم مناطق تاريخي را ويران كرد، فرصت هايي براي آمادگي به دست داد كه در صورت موفقيت نمونه مناسبي براي كاهش خطر در مناطق تاريخي خطرپذير محسوب مي شود. در حقيقت احياي معماري خشتي، كه قابليت مقاومت در برابر زلزله را به اثبات رساند، مي تواند به اشتغال زايي در بم بينجامد و نمونه اي براي صدها شهر مشابه در ايران باشد كه مواد اصلي ساخت و سازشان خشت است.
اكنون پس از گذشت چهار سال از فاجعه بم، در اين مقاله فرصت هاي كاهش خطر و آمادگي در برابر سوانح احتمالي تجزيه و تحليل مي شود. در اين مقاله ضمن توصيه هايي براي برنامه ريزان آمادگي در برابر خطر در مناطق تاريخي و فرهنگي بم، راهنمايي هاي براي مناطق مشابه تاريخي در كشورارايه مي شود. اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول محدوده مطالعاتي پژوهش را بررسي و به چارچوب هاي نظري و متون تخصصي برنامه آمادگي در مناطق تاريخي و فرهنگي اشاره مي كند و سپس بر اهميت گروه هاي ذي نفع و نقش بنيادين هر يك در فرايند بازسازي بم تاكيد مي كند. بخش دوم به تشريح روند مطالعات ميداني، مشاهدات و گفت و گو با گروه هاي گوناگون مصاحبه شونده ساكن بم در قالب مصاحبه هاي عميق،‌ نيمه عميق، باز و بسته مي پردازد و نظر قشرهاي گوناگون مردمي (صاحبان مشاغل، صاحبان فرهنگ و دوستداران آثار تاريخي و مردم عادي بم شامل زنان خانه دار،‌ جوانان و پيران) را در قالب سوآت عرضه مي دارد. در بخش آخر سياست جامع آمادگي در برابر خطر در بم و اهداف بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مدت بررسي و راهكارهاي اجرايي و برنامه عملياتي به تفصيل ارايه مي شود.