سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک تهران
مصطفی صدیقی زاده – سازمان آب و برق خوزستان – اهواز

چکیده:

بار به عنوان یکی از مهمترین اجزاء سیستم قدرت است که مدلسازی دقیق آن می تواند تاّثیر مهمی بر مطالعات پایداری و بخش بار شبکه داشته باشد . برای مدلسازی بار بروش مبتنی بر اجزاء تشکیل دهنده بار ۱ به سه دسته اطلاعات شامل مخلوط کلاس بار ۲ ، ترکیب بار ۳ و مشخصه های بار ۴ نیاز می باشد . این سه دسته اطلاعات به طور عادی در شرکتهای برق منطقه ای وجود ندارند و باید با استفاده از اطلاعات موجود در شبکه ها آماده سازی شوند . در این مقاله اطلاعات مخلوط کلاس بار با استفاده از قبض های مشترکان، اطلاعات ترکیب بار با استفاده از طرحهای آمار گیری و سرشماری و اطلاعات مشخصه بار با استفاده از آزمایش بر روی وسایل مصرف کننده مختلف در شبکه بوشهر استخراج و مورد شبیه ساری واقع شده است . دیده می شود که اطلاعات به دست آمده برای مشخصه های بار برای تمام نقاط جهان به خصوص ایران و اطلاعات ترکیب بار برای تمام باس بارهای شبکه بوشهر قابل استفاده اند و می توانند به عنوان پایگاه اطلاعات نرم افزارهای مدلسازی بار در هر شبکه ای از ایران که آب و هوا و الگوی مصرفی مشابه منطقه فارس و بوشهر دارند مورداستفاده واقع شوند .