سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری ,موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار, موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
حکمت رضوی زاده – دانشیار,دانشکده مواد ومتالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

دراین تحقیق ، تاثیر آماده سازی مکانیکی کنسانتره کالکوپیریت برراندمان حل سازی مس در محلول اسی دی کلرید فریک موردبررسی قرار گرفت . آماده سازی بوسیله خردایش کنسانتره در یک آسیای گلوله ای انجام شد. افزایش زمان آسیاکاری موجب افزایش راندمان حل سازی مس در مرحله حل ساز ی شد . مشاهده شدکه باافزایش زمان نگهداری کنسانتره پس از آسیاکاری ،از سرعت حل سازی بعدی کاسته می شود .دراین تحقیق همچنین را بطة ضریب تاثیر خردایش برراندمان حل سازی با زمان خردایش محاسبه شده ومشاهده شد که این ضریب در مراحل اولیه آسیاکاری بسیار قابل توجه بوده وبا افزایش زمان آسیاکاری،بطور نمایی کاهش می یابد.