سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فیروزه بیرامی جمال – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمدحسین صنعتی –

چکیده:

شناخت از ژنوتیپ GST-P1 در محل کدون ۱۰۵، امکان ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز P1 را در بافت و یا افراد مختلف فراهم میسازد و بنابر این شناخت از مسیر سم زدایی سلول معین خواهد شد. که البته در پاسخ دهی بیمار به نوع درمان و همینطور احتمال استعداد ابتلا به سرطان مشخص خواهد شد. تهیه و آماده سازی کیت تشخیص پلی مورفیسم مربوط به ژن GST-P1 در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. از اینرو دو درمان سلولی DU-145 و MCF-7 انتخاب شدند تا به عنوان کنترل کار مطرح باشند و تعیین توالی نوکلئوتیدی برای آنها انجام شد تا صحت کار مورد تأیید قرار گیرند. با استفاده از محلول ها و روش حاضر، امکان تعیین پلی مورفیسم ژن GST-P1 بدون نیاز به تعیین توالی نوکلئوتیدی و با استفاده از DNA ژنومیک دودمان های سلولی ارائه شده ، قابل انجام است. البته لازم بذکر است که جهت صحت انجام هضم آنزیمی بایستی انجام تعیین توالی نوکلئوتیدی صورت گیرد و یا هضم آنزیمی با نمونه کنترل ( دودمان سلولی ) مقایسه گردد که در این کیت امکان مقایسه با نمونه کنترل مهیا شده است. این روش برای بیش از ۲۰ نمونه انسانی مورد استفاده قرار گرفت و تائید شد.