مقاله آمادگي خودراهبري در يادگيري و سبك‎هاي يادگيري در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: آمادگي خودراهبري در يادگيري و سبك‎هاي يادگيري در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله خودراهبري در يادگيري
مقاله سبك هاي يادگيري
مقاله دانشجوي پرستاري
مقاله آموزش پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتري زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به پيچيدگي و تغيير در روال توسعه حرفه پرستاري، خودراهبري در يادگيري در دو تا سه دهه اخير در آموزش پرستاري مورد توجه قرار گرفته است. رابطه بين خودراهبري در يادگيري و سبك هاي يادگيري، در موقعيت هاي يادگيري گوناگون، قابل كشف است. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان آمادگي خودراهبري در يادگيري و شناسايي سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري و ارتباط اين دو مفهوم با همديگر صورت پذيرفت.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۷۸ نفر از دانشجويان رشته پرستاري در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها سه پرسشنامه دموگرافيك، مقياس آمادگي خودراهبري در يادگيري گاگليمينو و پرسشنامه سبك هاي يادگيري كلب بود. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش با نرم افزار SPSS و روش هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام شد.
نتايج: ميزان آمادگي خودراهبري در يادگيري، در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در سطح زياد و سبك يادگيري غالب، سبك انطباق يابنده بود. انجام آزمون آماري، رابطه معناداري را بين دو متغير اصلي نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن ميزان آمادگي خودراهبري در يادگيري در درصد قابل توجهي از دانشجويان و غالب بودن يك سبك در بين اكثريت آنان، انطباق و سازگاري روش هاي ياددهي با اين مشخصه هاي يادگيري در دانشجويان پيشنهاد مي گردد.