سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا زندیه – دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمیده مظفری – دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه معصوم قنوتی – دانشگاه علوم پزشکی همدان
علی اصغر حیدری – دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

پدیده رادیواکتیو در سال ۱۸۹۶ کشف شد ، تا قبل از آن تمام منابع تولید پرتو هـای رادیواکتیـو طبیعـی بودنـد . در سـال ۱۹۳۴ اولین مواد پرتوزای مصنوعی جهت مص ارف تحقیقاتی ساخته شدند . با پیشرفت سریع تکنولوژی ، کاربرد پرتوهای یـون ساز و مواد رادیواکتیو گسترش قابل توجهی داشته است و متأسفانه در کنار کاربرد های صـلح جویانـه پرتوهـای یـون سـاز در مراکز مختلف صنعتی، کشاورزی و … کاربردهای مخرب آنها، حیات جامعه بشری را تهدی د می کند . ساخت و توسعه سلاح های هسته ای و سابقه استفاده از این سلاح ها، هشداری است بر افزایش احتمال کاربرد این سلاح ها ، جدای از خطر کـاربرد بمـب های اتمی، خطر نشت مواد رادیواکتیو و خطر نشت یا انفجار نیروگاههای هسته ای نیز وجود دارد، لذا تمامی این موارد جوا مـع را ملزم می کند تا برای پیشگیری و مبارزه با این سلاح ها همت بگمارند و آمادگی های لازم جهت مقابله با حملات هـسته ای را کسب کنند . اولین رکن آمادگی یک جامعه برای مقابله با هر حادثه ناگهانی، آگاهی و شناخت در مورد آن پدیده و نحوه مقابله با آن مـی باشد . عدم شناخت کافی از روش های دفاع ایمنی در بین مردم ترس و وحشت ایجاد می کند و در هنگام وقوع حمله یا ، ایـن ترس موجب می شود جامعه در مقابل دشمن از نظر روانی کاملاٌ خلع سلاح گردد . از این رو شناسـاندن عوامـل پرتـوزا، نحـوه برخورد فوری پس از وقوع حادثه و پیشگیری از عوا رض می تواند ، موجب آمادگی ذهنی و روانی مردم شده، تا حد زیادی ترس از حمله را کاسته و مردم را آماده برخوردهای مناسب در موقع وقوع حملات هـسته ای کنـد و از شـدت عـوارض ، صـدمات و گسترش آلودگی بکاهد .
از آنجایی خطر حملات هسته ای نسبت به سایر سوانح و بلایا نسب کهً تا جدیدتر است، ب ه نظر می رسد اطلاعات قاطبه مردم در این مورد کم باشد، لذا بر مدیران و مسئولان بهداشتی و درمانی است که به روش های مختلف، اطلاعـات لازم را در اختیـار جامعه قرار دهند تا در صورت وقوع چنین حادثه ای هر کدام از افراد جامعه، خود ب ه عنوان یک امدادگر عمـل کننـد . محـور آموزش ها و ارائه آگاهی های عمومی در مقابله با حوادث هسته ای ( پدافند هسته ای ) شامل موارد زیر می باشد :
– ۱ اجزا و انواع پرتو های ناشی از انفجار اتمی و ماهیت صدمه رسانی آنها
– ۲ انواع صدمات ناشی از انفجار هسته ای مثل گرمای فوق العاده، موج انفجار، تشعشعات رادیو اکتیو و الکترومغناتیسی و …..
– ۳ تشخیص نشانه های حمله هسته ای
– ۴ اقدامات ضروری در لحظه وقوع انفجار یا آلودگی در محیط باز یا بسته مثل حفاظت چشمها، پناه گرفتن در پشت هر مانع در صورتی که مانع به فرد بسیار نزدیک باشد، دور شدن از پنجره و رفتن به طبقات زیرین و قسمت های مرکزی ساختمان و ….
– ۵ اقدامات لازم پس از وقوع انفجار مانند تکان ندادن لباسها، بستن دهان و استفاده از ماسـک ، همـراه نداشـتن هـر وسـیله، پوًشاندن بدن با حداکثر البسه خصوصا زخم هاو ……
– ۶ اقدامات لازم پس از کم شدن آلودگی یا خروج از منطقه مثل کوتاه کردن مو، شستشوی بدن، بیرون آوردن لباسـها، دفـع صحیح مواده آلوده، استفاده از عوامل یا داروهای محافظ پرتو و …..
– ۷ نحوه ساختن جان پناه اتمی در این مقاله درصدد خواهیم بود که با جزئیات بیشتر در موارد فوق اطلاعات لازم ارائه شود .