سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا میرهادیان – دانشگاه شهید بهشتی رشت – دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

تولید سلاح های هسته ای و گسترش نیروگاه های اتمی خطر بالقوه بروز حوادث هسته ای را به دنبـال دارد . ایـن امـر چالش هایی را برای مردم جهان ایجاد نموده است . آمادگی افراد در زمینه مقابله با بحـران یکـی از مراحـل سـه گانـه مـدیریت بحران می باشد که نقش بسزایی در کاهش صدمات ناشی از آن دارد . محتوی : از آنجا یی که بسیاری از مواد رادیواکتیو به سرعت تجزیه و پراکنده می شوند ؛ هنگام بروز حوادث اتمی ماندن در خانه یا محل کار به مدت کوتاه ، موجب حفاظت افراد در برابر تشعشعات رادیواکتیو می گردد . دیوارهای خانـه یـا محـل کـار بیـشتر تشعشعات زیان آور را جذب نموده و با رعایت برخ ی احتیاط ها می تـوان از میـزان مواجهـه بـا تشعـشعات کاسـت . " اسـکان اضطراری در محل " به معنای انتخاب اتاقی در مرکز خانه یا محل کار می باشد که حتی الامکان بدون پنجـره یـا بـا کمتـرین تعداد پنجره باشد . مجموعه مواد و لوازم ضروری ( مانند آب آشامیدنی ،مواد غذایی فاسد نشدنی ، پوشاک ، وسـایل خـواب ،ظروف یک بار مصرف ، مواد شوینده و ضد عفونی کننده ، دارو وکیف کمک های اولیه و …) باید در این محل نگهداری شوند . هـر شـش ماه باید این مجموعه چک شده و مواد و وسایل تاریخ گذشته تعویض گردند . تمام اعضاء خانواده باید بدانند کـه محـل پناهگـاه کجاست و بر ای چه منظوری است . هنگام بروز حوادث اتمی معمولا از طریق رادیو و تلویزیـون هـشدارهایی جهـت حفاظـت بـه مردم داده می شود . در چنین مواقعی با انجام اقداماتی از قبیل خاموش نمودن سیستم های گرمایشی و تهویـه هـوا، بـستن و قفل نمودن درها و پنجره ها قبل از ورود به پناهگاه و پ وشاندن درزهای اطراف در ، پنجره هـا و هـر روزنـه ای بـا ورقـه هـای پلاستیکی و نوار چسب ، پس از ورود به پناهگاه می توان مواجهه با مواد رادیو اکتیو را به حداقل رساند . هم چنین برای افـرادی که هنگام وقوع حادثه بیرون از منزل بوده اند ، درآوردن کفش و لباس ها پیش از ورود به منزل و شستشوی تمام بدن می تواند آلودگی با مواد رادیو اکتیو را تا ۹۰ درصد کاهش دهد . نتیجه گیری : قبول این حقیقت که بحران ها معمولا به سرعت و بدون هشدار قبلی رخ می دهند و نیرو های امدادی نیز نمـی توانند بلافاصله به همه کمک برسانند ، بر ضرورت آمادگی مردم جهت مقابله با بحران ها از جمله حوادث اتمی صحه مـی نهـد . کسب اطلاعات، برنامه ریزی ، تدارک مجموعه ای از وسایل ضروری و نگهداری از آن ها چهار گام م هم جهت آمادگی برای مقابلـه با بحران می باشند