سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فضل ا… کلانتری – اصفهان
غلامعلی قاضی نوری – اصفهان
عباس زالی – اصفهان

چکیده:

بشر از ابتدای تاریخ با فجایع و وحشت ناشی از آنها آشنا بوده است و زندگی انسان در همه دوران تاریخ با حـوادث و فجـایعی همراه بوده و همیشه تلاش انسانها در جهت شناسائی خطرات و گریز از آن به هر نحو ممکن بوده اسـت . بـا پیـشرفت علـوم و فنون تکنولوژی شناخت کلی بشر نسبت به ماهیت حوادث و پیامد های آنها افزایش یافته ولی به همان نـسبت تکنـولژی خـود باعث بروز حوادث بیشماری شده که در مواقعی زندگی کلیه موجودات زنده در یک منطقه را تحت تاثیر قرار داده اسـت . انـواع تصادفات سهمگین ، حوادث در ساختمانها و یا آلودگی های شیمیایی و رادیواکتیو می تواند از این نوع حوادث باشند که بطـور طبیعی وجود نداشته و ساخته دست بشر هستند علاوه بر آن در مواردی حوادث طبیعی نیزمی تواند در کنـار حـوادث سـاخته دست بشر پیامدها را شدت می بخشد . در حوادث و فجایع شدید آنچه مورد توجه قرا ر دارد از دو جنبه است . اول آمـادگی در شرایط اضطراری و دوم مقابله با پیامد های ناشی از فاجعه که این پیامد ها شامل آثار مخرب روانی و اجتماعی شدید بر انسانها می باشد . آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در شرایط بروز حوادث و فجایع شدید چه طبیعی و چه غیر طبیعی و سـاخته دست بشر ، آنچه بسیار مهم و با ارزش است آمادگی در این شرایط و داشتن آمادگی برای واکـنش سـریع و صـحیح در چنـین مواقعی می باشد . برای بدست آوردن و حفظ این آمادگی لازمست از دوجنبه مورد توجه قرار گیرد . -۱ داخل هـر صـنعت -۲ صنایع و مناطق همجوار ۱-۱ تشکیل ستاد وضعیت فوق العاده این ستاد که آمادگی در شـرایط اضـطراری تـشکیل مـی گـردد معمولا از مسئولین سازمان که به مسائل فنی آشنایی کامل داشته و کارشناسان ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای تـشکیل شـده و اعضاء این ستاد مسئولیت تدوین و تهیه آئین نامه ها و دستور العمل شرایط اضـطراری را برعهـ ده دارنـد . در ایـن آئـیننامـه و ظایف کلیه اعضاء ستاد مشخص شده و همچنین وظایف کارکنان و بخشهای مختلف در مواقـع اضـطراری دقیقـا تعیـین مـی گردد . ۱-۲ اجرای مانور آزمایشی جهت حفظ آمادگی لازم اینگونه تمرینات لازم است حداقل سالی یکبار برگزار شده و اجرای آن بنحوی باشد ک ه حتی المقدور کلیه کارکنان شرکت در آن نقش داشته و به نوعی در گیر وضـعیت اضـطراری باشـند . ایـن مانورها ……. ۱-۳ انجام مانورهای وضعیت فوق العاده : در یکی از صنایع تولید مواد شیمیایی در اصفهان ….. مانورهای وضـعیت فوق العاده در شرایط مختلف بر گزار شده است . در این مانور ها ابتدا سناریو نوشته شده و توسط کمیته حوادث غیر مترقبه به تصویب می رسد سپس با توجه سناریو عملیات اجرا می گردد که دارای ۱۳ مرحله می باشد . -۲ سازمانها و مناطق همجوار بـا
توجه به اینکه اغلب صنایع همجوار در مناطق صنعتی و یا بنحوی در جوار یکدیگر قر ار گرفته اند بنابراین در مواقـع اضـطراری بخصوص شرایطی که بنا به دلایل یک سازمان در وضعیت فوق اضطراری بوده و سایرین درگیر شده اند در صورت برنامه ریـزی و دارا بودن آمادگی قبلی می تواند بهترین نحو به یاری صنعت آسیب دیده بشتابند که ….