سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آزاده خمیرانی – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا
سیدمحمد تقی ساداتی پور –

چکیده:

حوضه ساحلی انزلی در محدوده جغرافیایی ‘۳۰/۵ و °۳۶ الی ’۲۲/۵ و °۳۷ عرض شمالی و ’۴۵/۵ و °۴۸ الی ’۱۴/۸ و °۴۹ طول شرقی واقع شده است و یکی از حوضه های ساحلی با اکوسیستم های پیچیده و متنوع می باشد. در راستای شناخت و کالبد شناسی محدوده مورد نظر در تعامل با محیط پیرامون تحقیق حاضر انجام گرفته است. ابعاد کمی و کیفی حوضه بر اساس محاسبات فاکتورهای گوناگون در محیط که شامل: ۱-عوامل مرتبط باوضعیت شکلی حوضه (…، Ff, K, Re, Rc) 2-عوامل مرتبط با اشکال هندسی حوضه (…، Au, Pu, Lb) 3-عوامل مرتبط با وضعیت هیدرولوژیکی وژئوهیدرولوژیکی حوضه (…، D, T, F) 4-عوامل مرتبط با وضعیت مورفولوژیکی، فیزیوگرافی و زمین شناسی حوضه (…، DI, RR, G) می باشد، بررسی و محاسبه گردیده و در نهایت پهنه بندی و جهات جغرافیایی مناسب توسعه در محدوده مورد نظر با توجه به مؤلفه های توسعه پایدار به دست آمده است.