سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رجب علی محبی – دانش آموخته کارشناسیارشد مرتعداری دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه مازندران .
محمدعلی هادیان امری – دانش آموخته کارشناسیارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است که نوع استفاده بهینه از سـرزمین را بـا توجـه بـه ویژگـی هـای اکولـوژیکی سـرزمین و شـرایط اقتصادی – اجتماعی آن، مشخص می سازد . در این تحقیق به منظور ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز تیل آباد گلستان بـا هدف توسعه روستایی و تفرج گسترده و متمرکز نقشه های اقلیم، بارندگی، دمای سـالیانه، شـ یب، جهـت جغرافیـایی، بافـت خاک، عمقخاک، ساختمان خاک، منابع آب، تاج پوشش و فرسایش در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ ژئورفرنس و رقـومی شـده ، بـه روش سیستمی بر اساس مدل آمایشی مخدوم در محیط ArcView با یکدیگر تلفیـق و تـوان حـو زه آبخیـز جهـت توسـعه روستایی در ۳ طبقه و تفرج گسترده و متمرکز تعیین گردید . نتایج حاصله نشان دهنده توان پایین حوضه آبخیز تیل آباد بـرای توسعه روستایی ۰/۳) درصد از سطح حوضه ) و توان بالای آن برای ایجاد و توسعه اکوتوریسم میباشد