سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کتایون بهارلویی –

چکیده:

شهرستان فریدونشهر به علل گوناگون طی دوره های مختلف از توسعه مطلوبی برخوردار نبوده است در این مقاله سعی بر این بوده که با بررسی اجمالی و شناسایی پتانسیلهای بالقوه شهرستان راهکارهایی جهت توسعه نسبی شهرستان تا سال ۱۴۰۰ شمسی ارائه گردد .مقاله حاضر مشتمل بر سه بخش به شرح ذیل میباشد : ۱- وضع موجود شهرستان در این مبحث ویژگی های طبیعی ، انسانی و اقتصادی و وضعیت تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها در شهرستان مورد بررسی قرار میگیرد . ۲- طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها میباشد همچنین استنتاج از بررسی ها و برآورد کمبودهای اساسی در وضع تاسیسات زیربنایی که از فرمول رگرسیون خطی، ضرایب L.Q و اسپرمن استفاده شده است ۳- آینده نگری و ارائه الگوهای پیشنهادی که شامل طرح های میان مدت و طرح های بلند مدت می باشد ، طرح های بلند مدت با در نظر گرفتن نگهداشت جمعیت و موفقیت در طرح های میان مدت می تواند قابل اجرا گردد .