سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا نقدی دورباطی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری

چکیده:

شهرستان لنجان دارای توانها و پتانسیلهای طبیعی و انسانی زیادی می باشد در شهرستان لنجان توسعه بیشتر در بخش صنعت می باشد.بعد از بخش صنعت،خدمات قرار دارد اما کار کشاورزی با رکود مواجه شده است و شاغلین آن نسبت ب ه دهه های قبل کمتر شده است. بنابراین سرمایه گذاری یکسان در این سه بخش نشده است. بنابراین تعادل منطقه ای کاملاً محسوس است و نتیجه آن عدم برآوری سطح توسعه متوازن می باشد. در این مقاله برای تحلیل وضعیت لنجان از تکنیک LQ و گاتمن،قانون مرتبه و اندازه شهری و در بخش جمعیت از پیش بینی جمعیت و برای کشاورزی از فرمولهای بازدهی و کارآیی عوامل کاشت،داشت،برداشت استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده نابرابری های سطح توسعه در فضای لنجان می باشد و این در حالی است که شهرستان لنجان با تراکم جمعیت چند برابر کشور و استان ر و به رو است و هنوز مهاجران زیادی به شهرستان وارد شده و این روند توسعه شهرستان را با مشکل رو به رو کرده است و منجر به ناهنجاریهای بیشتر توسعه فضایی شهرستان خواهد شد. به نظر می رسد ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع روستایی کوچک و صنایع جنبی کارخانه ذوب آهن و بیشتر توسعه زیرشاخه های کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی همراه با ادامه روند یکپارچه سازی اراضی و توسعه همزمان شهرها و روستاها و تدارکات امکانات بیشتر در روستاها باعث ایجاد تعادل در شهرستان لنجان خواهد شد.