سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی خادمی زنجانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر دفتر ایران موسسه صدور گواهینامه ICL

چکیده:

آموزش موضوعی است که به از آن بعنوان یکی ازارکان اساسی سیستم های مدیریتییاد می شود. توجه و تاکید فراوان از انواع سیستم های مدیریتی بر یا مقولهحاکی از اهمیت فراوان امر آموزش است. بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که متاسفانه سازمانهای ایرانی با مقوله ؛اموزش بطور منطقی برخورد ننموده اند و به همین دلیل نیز نتوانسته است از دستاوردهای مثبت آن در راستای توسعه منابع انسانی و نیز سازگاری مثبت با الزامات تغییر، بطور کامل برخوردار گردند. تجربیات نگارنده در ارزیابی سازمانهای کوچک و بزرگ ایرانی نشان از آن دارد کهسازمانهای ما در انجام مراحل مختلف فرایند آموزش، دچار مشکلات عدیده ای هستند.
در قالب این مقاله سعی خواهد شد تا ابعاد و زوایای مختلف نهفته در بحث آموزش بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. در ابتدا ضرورت توجه به آموزش با توجه به الزامات سیستم های مدیریتی از جمله ISO 9000 مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس تاکید خواهد شد که می بایست به آموزش با رویکرد فرایندی (Process Approach) توجه شود و بر همین اساس، اجزای چهارگانه فرایند اموزش در قالب مدل فرایند ، تعیین خواهند شد.
آنگاه در ادامه به تشریح اجزای سیکل آموزش (Training Cycle) خواهیم پرداخت. در تشریح مراحل مختلف این سیکل، ابتدا به بحث نیاز سنجی اموزشی (Identification of Training Needs) و ضرورت انجام آن خواهیمپرداخت و در همین راستا، روشهای اصولی تعیین نیازهای آموزشی پرسنل موثر بر کیفیت را به هم مرور خواهیم نمود. سپس چگونگی اولویت بندینیازهایآموزشی شناسایی شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنگاه به نکات قابل توجه در اجرای آموشهایمورد نیاز خواهیم پرداخت و نحوه ارزیابی تامین کنندگان خدمات آموزشی را با هم مرور خواهیم نمود. در ادامه تشریح خواهیم نمود که ارزیابی و سنجش اثر بخشی آموزشهای برگزار شده (به عنوان یکی از مهمترین مراحل سیکل اموزش) به چه روشهایی ممکن است و زمان منطقی انجام این ارزیابی ها چه هنگامی است ؟ همچنین تشریح خواهیم نمود که با نتایج این ازریابی چه باد کرد و چنانچه نتایچ سنجش اثر بخشی آموشهای برگزار شده ، حاکی از اثر بخش نبودن آنها باشد چه باید کرد؟
در ادامه به تشریح شاخصهای ارزیابی فرایند اموزش خواهیم پرداخت و نحوه هدف گذاری برای فرایند آموزش را با هم مرور خواهیم نمود. در ادامه بحث به تقسیم بندی انواع آموزشها خواهیم پرداخت و تفاوت میانآموزشهای رسمی و آموزشهای غیر رسمی را با هم مرور خواهیم نمود. در پایان نیز به مرور اصول شش گانه آموزش خواهیم پرداخت.
این مقاله با نتیجه گیری و مرور توصیه های نگارنده در خصوص بحث آموزش به اتمام خواهد رسید.