سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آتشک – کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

چکیده:

آموزش الکترونیکی مهم ترین کاربرد فن اوری اطلاعات است که در قالب اشکال مخت لفی همانند یادگیری رایانه محور ۱ ، یادگیری بر خط ۲ ، یادگیری نابر خط ۳ ، یادگیری شبکه محور ۴ و آموزش تحت شبکه ۵ ارائه می شود . این اصطلاح را اولین بار کراس (Kerass) وضع کرد و از نظر او به انواع آموزشهایی اشاره دارد که که از فن اوریهای اینترنت و اینترانت برای یادگیری استفاده می کند . کوپر(Cooper,2004 )آموزش الکترونیکی را مجمو ع ه فعالیتهایآموزشی می داند که با استفاده از ابزارهای الکترونی کی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای و شبکه ای صورت می گیرد . مایر(Mayer,2005 )به تعریف مفهومی از آموزش الکترونیکیپرداخته است و آن را یا دگیری فعال و هوشمندی م ی داند که
ضمن تحول در فرایند یاددهی – یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگی فن اوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت .