سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ( ره ) و عضو انجمن مهندسی د

چکیده:

سیر تکوینی فناوری اطلاعات را م ی توان گسترش دهنده توانمندی اندیشه انسان فرض نمود . بدین لحاظ می توان حوزه عمل فناوری اطلاعات و آموزش را یکی دانست . این انطباق موجب گردیده است، تاثیر پذیری حوزه ی آموزش از این فناوری نسبت به سایر حوزه ها بنیادی تر باشد، بطوریکه بسیاری از کشورها درتوسعه کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش، به باز آفرینی نظام آموزشی می اندیشند . دستاوردهای آموزش الکترونیکی با شاخصهای زیر ارزیابی می شوند : رضایت فراگیران ، تغییر در دانش ،
مهارت و رفتار فراگیران و نرخ بازگشت سرمایه . از آنجا که برای شروع ، همواره موانع اقتصادی سد راه می شوند در این مقاله توجه عمده بیشتر معطوف به دستاوردهای اقتصادی آموزش الکترونیکی است . در ارگانهای دریایی نیز آموزش الکترونیکی برای آموزشهای حین خدمت کارکنان بعلت موانع موجود برسر راه آموزش آنان ( از جمله هزینه های بالا وعدم دسترسی آسان ) ، مدنظر قرار گرفت ه شده است که البته بعلت هزینه اولیه بالا و نبود زیرساختهای لازم به صورت جامع اجرا نشده است . مقاله پیش رو ضمن معرفی جامع آموزش الکترونیکی و طرح فرصتها ومحدودیتهای آن برای سازمانها ، مقایسه این نوع آموزش با روشهای سنتی آموزش را انجام می دهد . نتایج حاصل نش ان می دهد که آموزش الکترونیکی برای سازمانهای با نیروی انسانی زیاد و دفاتر کاری متعدد و دور از هم ( مانند ارگانهای دریایی ) توجیه پذیری بیشتری دارد .