مقاله آموزش الگوريتم براي جستجوي مناسب ترين برنامه زمان بندي فازي پروژه با توجه به محدوديت منابع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: آموزش الگوريتم براي جستجوي مناسب ترين برنامه زمان بندي فازي پروژه با توجه به محدوديت منابع
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان بندي فازي
مقاله عدم قطعيت
مقاله هزينه
مقاله زمان
مقاله عدد فازي شش نقطه اي
مقاله محدوديت منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جاذبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي زمان بندي پروژه بايد به عدم اطمينان موجود در مورد بعضي پارامترهاي پروژه مانند هزينه و زمان پروژه توجه شود. براي در نظر گرفتن عدم قطعيت مذکور از تئوري فازي استفاده مي شود. در اين مقاله روشي براي زمان بندي پروژه با توجه به فازي بودن زمان فعاليت ها، محدوديت منابع و جستجو براي يافتن مناسب ترين برنامه زمان بندي فازي پروژه ارايه شده است. براي تهيه اين نوع برنامه زمان بندي، ابتدا با توجه به ميزان منابع موجود و زمان عادي فعاليت ها، انواع برنامه هاي زمان بندي ممکن تهيه مي شود. زمان پايان پروژه  و هزينه آن براي هر کدام از برنامه هاي زمان بندي محاسبه مي شود. در صورتي که هيچ کدام از برنامه هاي زمان بندي تهيه شده نتوانند هر دو هدف را ارضا کنند، با تغيير زمان فعاليت ها و ميزان منابع موجود، برنامه هاي زمان بندي مناسب تري تهيه مي شوند. در انتها از بين همه برنامه هاي زمان بندي، برنامه اي که با توجه به اهميت هر کدام از دو معيار هزينه و زمان، بهترين شرايط را داشته باشد انتخاب مي شود. جهت تهيه برنامه زمان بندي اوليه پروژه از نرم افزار PRIMAVERA و براي تهيه الگوريتم جستجوي مذکور از زبان برنامه نويسي C++ استفاده شده است. از الگوريتم فوق براي زمان بندي يک پروژه پل سازي واقعي استفاده شده و نتايج مناسبي بدست آمده است.