مقاله آموزش برنامه شادي فوردايس و تاثير آن بر افزايش شادماني خانواده هاي شاهد و ايثارگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: آموزش برنامه شادي فوردايس و تاثير آن بر افزايش شادماني خانواده هاي شاهد و ايثارگر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزش شادي فوردايس
مقاله عامل فردي
مقاله عوامل سه گانه
مقاله شاهد و ايثارگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان صادق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: قدمت توجه به موضوع شادي به درازاي تاريخ خلقت بشر است، زيرا آدمي همواره به دنبال رهايي از دردها و رنج ها و تغيير وضعيت خود از حال بد به حال خوب بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر شادماني و تعيين اثربخشي آموزش برنامه شادي فوردايس در مورد خانواده هاي شهدا و ايثارگر صورت گرفت. براي محدود نمودن مساله پژوهشي صرفا عوامل فردي، اجتماعي و خانواده مطالعه شد.
مواد و روش ها: تحقيق پيرو طرح مداخله اي بود. براي دستيابي به اهداف پژوهش از بين خانواده هاي شاهد و ايثارگر شهرکرد تعداد ۸۰ نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات با پرسشنامه هاي استانداردشده شادي فوردايس و محقق ساخته عوامل موثر بر شادي به ترتيب با پايايي هاي حاصل از آلفاي کرونباخ به ميزان ۸۱/۰ و ۸۷/۰ و با ميزان همبستگي ۸۴/۰ با پرسشنامه هاي هم سنخ و روايي موردنظر كارشناسان صورت گرفت. تحليل داده ها با آزمونهاي آماري تحليل رگرسيون چندگانه و «تي» نمونه هاي مستقل انجام شد.
نتايج: عامل فردي با ضريب بتاي ۱۸۱/۰ و سطح معناداري ۰۵/۰ و عامل خانواده با ضريب بتاي ۰۱۳/۰- و سطح غيرمعنادار ۸۶۸/۰ به ترتيب بيانگر نقش اثربخش و غيراثربخش اين عوامل در تبيين واريانس نمره شادي مي باشند. استفاده از آزمون تي نمونه هاي مستقل تفاوت معنادار آماري را بين نمره شادي دو گروه آزمايش و کنترل نشان داد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که عامل فردي از ميان عوامل سه گانه مي تواند در تبيين واريانس متغير ملاک نقش داشته باشد و آموزش برنامه شادي فوردايس بر افزايش ميزان شادماني خانواده هاي شهدا و ايثارگر موثر است.