سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید آروندی – مدیرعامل موسسه تحول خلاق، مشاور، مدرس و پژوهشگر مدیریت و خلاقیت در سا

چکیده:

دانشگران (Knowledge Workers) به عنوان سرمایه های اصلی سازمان ها نقش اساسی در پیشبرد فرایندهای کسب و کار بر عهد ه دارند. ویژگی های روان شناختی، توانایی ها و الگوهای رفتار یاین گروه از کارکنان از یک طرف و ضرورت ها و نیازمندی های سازمان و انتظارات آن از دانشگران موجب شکل گیری شرایطی ویژه به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری آنان می شود.
سازمان ها و به ویژه بنگاه ها در شرایط متحول و رقابتی نیازمند به کارگیری، تربیت و نگهداری کارکنان دانشگر به عنوان نیروی محرکه اصلی و توانا برای پاسخ گویی به تغییرات سریع و پیش بینی نشده بازار اند. استراتژی و اهداف سازمان بدون تکیه بر این گروه نیروی انسانی قابل اجرا و دست یافتنی نیست. اساسا شکل گیری استراتژی های مشتری محورصرف نظر از نوع خاص فرایندهای درونی، با تکیه بر دانشگران و توانایی های آنان تفاوت ماهوی با شرایط نبود ؛آنان دارد.نیروی انسانی دانش محور، در صورتی که به معنای واقعیدر فرایندهای اصلی سازمان درگیر باشد، می تواند اساس نگرش و دیدگاه مدیریت را به راه آیند و اهداف آتی دگرگون ساخته و در این راستا، عامل تعیین کننده ای در دستیابی به قابلیت ها و شایستگی های رقابتی آن باشد.