سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهری پریرخ – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
زهره عباسی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده:

اهمیت اطلاعات در رقابت و موفقیت در جهان کنونی موجب شده است که مهارتها و توانمندیهای فکری که در بدست اورن اطلاعات موثر هستند، مورد توجه قرار گیرد. ای مقاله به بحث در مورد اهمیت این توانمندیها که سواد اطلاعاتی خوانده می شود می پردازد و آنها را ازجمله ویژگی های فردی که آموزش داده شود می داند. در این مقاله روشهای تدریسی که باید مور توجه قرار گیرند تا اموخته ها مفید واقع شوند و فراگیر بتواند به مهارتهای سواد اطلاعاتیدسترسی پیدا کند، مورد بحث قرار می گیرند. از تفکر انتقادی به عنوان یکی از مهارتهای فکری مورد نیاز با سوادان اطلاعاتی که بای در اموزش سواد اطلاعاتی مورد توجه باشد یاد میشود. ویژگی های محیط اموزشی موثر در فراگری سواد اطلاعاتی نیز مورد بحث قرار می گیرد. مروری بر اموزشهای سواد اطلاعاتی از دیگر بحثهای این مقاله است از جمله این اموزشها، برنامه های سواد اطلاعاتی ارائه شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. نتایج نظر سنجی انجام شده در رابطه با ویژگی های کارگاه ها و کیفیت تدریس نشان دادکه ارگاه هایی که به تفاوتهای فردی و نیازهای فراگیران توجه دارد و از روشهای تدریس سوال و جواب، بحث و گفتگو و تمرین استفاده کن و امکان مشارکتهمه فراگیران را در روند اموزش و یادگیری فراهم کند، می تواند به اهداف خود، یعنی تقویت مهارتهای سواد اطلاعاتی در دانشجویان برسد.